W związku ze wzrostem liczby uczniów szkół ponadpodstawowych zgłaszających się do Poradni w celu uzyskania orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego przypominamy, że zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych:

  • do wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego wnioskodawca dołącza zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka lub ucznia wydane przez lekarza specjalistę lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie dokumentacji medycznej leczenia specjalistycznego (§ 6, pkt. 5)
  • w przypadku ucznia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe do wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania wnioskodawca dołącza zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy określające możliwość dalszego kształcenia w zawodzie, w tym warunki realizacji praktycznej nauki zawodu (§ 6, pkt. 6).

Kompletna dokumentacja jest niezbędna do uzyskania orzeczenia, a w/w zaświadczenie lekarza medycyny pracy konieczne, aby szkoła mogła odpowiednio do indywidulanych potrzeb i możliwości ucznia zorganizować praktyczną  zawodu.

Druki wszystkich potrzebnych zaświadczeń można uzyskać w Poradni lub znaleźć na stronie internetowej, w zakładce „Do pobrania”.