STATUT

PORADNI  PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
W RYPINIE

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rypinie zwana dalej „Poradnią”, jest publiczną placówką oświatową przeznaczoną dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Rypińskiego i Miasta Rypin.
 2. Poradnia udziela pomocy dzieciom, uczniom i ich rodzicom, nauczycielom z przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie Miasta Rypin i Powiatu Rypińskiego oraz dzieciom nieuczęszczającym do przedszkoli i szkół zamieszkującym na terenie działania Poradni.

§ 2

 1. Organem prowadzącym Poradnię jest Starostwo Powiatowe w Rypinie.
 2. Poradnia jest jednostką budżetową Powiatu Rypińskiego.
 3. Nadzór pedagogiczny sprawuje Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty w Bydgoszczy.
 4. Siedziba Poradni mieści się w Rypinie przy ulicy Mławskiej 54A.
 5. W zależności od potrzeb, Poradnia może prowadzić działalność w innych obiektach, za zgodą organu prowadzącego.

§ 3

Poradnia używa pieczęci urzędowej prostokątnej w brzmieniu:

Poradnia

Psychologiczno – Pedagogiczna

w Rypinie

ul. Mławska 54A,   87 – 500 Rypin

NIP 892-13-16-328, Regon 001058355

tel. 54 280 5048

§ 4

Poradnia posiada adres mailowy sekretariat@ppprypin.pl i stronę internetową www.ppprypin.pl

§ 5

 1. Poradnia działa w ciągu całego roku jako placówka, w której nie są przewidziane ferie szkolne.
 2. Poradnia może prowadzić swoją działalność we wszystkie dni tygodnia, z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt w godzinach dostosowanych do potrzeb odbiorców.
 3. Dzienny czas pracy Poradni ustala Dyrektor Poradni w uzgodnieniu z organem prowadzącym.
 4. Zajęcia prowadzone z dziećmi w Poradni zawiesza się, na czas oznaczony, w razie wystąpienia na danym terenie:
 5. zagrożenia ich bezpieczeństwa w związku z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych,
 6. temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach, w których są prowadzone zajęcia, zagrażającej ich zdrowiu,
 7. zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną,
 8. innego nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu dzieci, innego niż wyżej wymienione, w przypadkach i trybie określonych w przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
 1. Zajęcia takie organizowane są nie później niż od trzeciego dnia zawieszenia zajęć,
  o którym mowa w punkcie 4 i prowadzone są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 2. Dyrektor Poradni informuje organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny o sposobie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz o tym, że będą one realizowane zgodnie z zapisami Regulaminu uczestnictwa w zajęciach zdalnych w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rypinie.
 3. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość realizowane będą poprzez:
 4. przygotowywanie i przesyłanie rodzicom drogą elektroniczną, w szczególności pocztą elektroniczną na adres a-mail rodzica, tygodniowych zestawów ćwiczeń
  i zadań, kart pracy do pracy z dzieckiem w domu,
 5. proponowanie stron internetowych z ćwiczeniami i zadaniami, przesyłanie rodzicom linków z przykładami zabaw, gier edukacyjnych itp.
 6. zamieszczanie materiałów na stronie internetowej placówki,
 7. przygotowanie pakietów z zadaniami do odbioru w placówce,
 8. przekazywanie telefonicznie rodzicom wskazówek do pracy w domu.
 1. Prowadzący będzie kontaktował się z rodzicem telefonicznie, za pomocą komunikatorów internetowych oraz poprzez wideorozmowy z rodzicami i dziećmi.
 2. Zapoznanie się z materiałem, wykonanie zleconych zadań i podejmowanie przez ucznia aktywności potwierdzane zostanie:
 3. kontakt telefoniczny lub e-mail z rodzicem,
 4. w dzienniku zajęć przez prowadzącego,
 5. systematyczne odbieranie z placówki i przekazywanie prowadzącym prac wykonanych przez dzieci.

§ 6

 1. Korzystanie z pomocy udzielanej przez Poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne.
 2. Osoba korzystająca z pomocy Poradni ma prawo do anonimowości, poszanowania i  zachowania tajemnicy.

CELE I ZADANIA PORADNI

§ 7

Celem Poradni jest organizowanie i prowadzenie kompleksowej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i młodzieży, w tym:

 1. Wspomaganie dzieci i młodzieży odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, w tym zwłaszcza dzieci i młodzieży:

a) szczególnie uzdolnionych,

b) niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem
          społecznym,

c) ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,

d) z zaburzeniami komunikacji społecznej,

e) z chorobami przewlekłymi.

 • Prowadzenie terapii dzieci i młodzieży, w zależności od rozpoznanych potrzeb, w tym dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi, z zachowaniami dysfunkcyjnymi, niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem oraz ich rodzin.
 • Diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych, zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży.
 • Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci i młodzieży.
 • Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki, w tym profilaktyki uzależnień oraz innych problemów dzieci i młodzieży, w tym udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grupy ryzyka oraz ich rodzicom.
 • Współpraca ze szkołami i placówkami w rozpoznawaniu u uczniów specyficznych trudności w uczeniu się, w tym ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się uczniów klas I-III szkoły podstawowej.
 • Współpraca z przedszkolami, szkołami i placówkami przy opracowaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, o których mowa w przepisach w sprawie organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych oraz w przepisach w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach, a także planów działań wspierających, o których mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
 • Współpraca w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 • Wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny.
 • Wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji przedszkola, szkoły lub placówki, w tym udzielanie nauczycielom pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno – wychowawczych.
 • Prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli.
 • Udzielanie, we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli, wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom udzielającym pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach.

§ 8

 1. Poradnia realizuje swoje zadania poprzez:
 2. diagnozowanie,
 3. opiniowanie,
 4. działalność terapeutyczną,
 5. prowadzenie grup wsparcia,
 6. prowadzenie mediacji,
 7. interwencję kryzysową,
 8. działalność profilaktyczną,
 9. poradnictwo,
 10. konsultacje,
 11. działalność informacyjno-szkoleniową.
 12. W zakresie diagnozowania i opiniowania Poradnia:
 13. prowadzi badania psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne dzieci i młodzieży zgłaszających się lub zgłaszanych przez rodziców/prawnych opiekunów, w celu rozpoznawania ich problemów w środowisku rodzinnym, szkolnym i rówieśniczym, w uzasadnionych przypadkach dokonywana jest diagnoza sytuacji rodzinnej dziecka,
 14. określa dysharmonie rozwojowe oraz zaburzenia o charakterze poznawczym, emocjonalno-społecznym i związane z nimi potrzeby, analizuje etiologię problemu,
 15. wyróżnia najlepiej rozwinięte sfery rozwojowe, w tym predyspozycje i uzdolnienia, jako podstawy do dalszej pracy z dzieckiem,
 16. bada poziom dojrzałości poznawczej, emocjonalnej, społecznej dzieci i młodzieży,
 17. uwzględnia, w sytuacjach uzasadnionych, oceny predyspozycji psychologicznych w aspekcie wyboru kierunku kształcenia i zawodu,
 18. kwalifikuje, w oparciu o uzgodnienia z rodzicami, do odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej realizowanej przez Poradnię, przedszkole, szkołę lub inne placówki diagnostyczno-terapeutyczne,
 19. orzeka w sprawie kształcenia specjalnego i nauczania indywidualnego oraz opiniuje w sprawie wczesnego wspomagania rozwoju, zgodnie z odpowiednimi przepisami.
 20. W zakresie działalności terapeutycznej Poradnia:
 21. prowadzi formy terapii psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej zgodnie z potrzebami dziecka,
 22. wspomaga działalność terapeutyczną w szkołach i innych placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych, udzielając konsultacji i pomocy merytorycznej,
 23. adresuje działania doradczo-wspomagające do rodziców lub opiekunów prawnych dzieci i młodzieży.
 24. W zakresie poradnictwa i konsultacji Poradnia:
 25. prowadzi doradztwo psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne dla rodziców i nauczycieli, zmierzając do optymalizacji oddziaływań edukacyjno-wychowawczych w środowisku rodzinnym i szkolnym dziecka,
 26. udziela rodzicom, opiekunom, wychowawcom i nauczycielom oraz samej młodzieży porad dotyczących sposobów i metod przezwyciężania trudności związanych z dysfunkcjami rozwojowymi,
 27. informuje rodziców i młodzież o zasadach prawidłowego wyboru kierunku dalszego kształcenia, wyboru zawodu i planowania kariery zawodowej,
 28. udziela pomocy doradczej dzieciom i młodzieży w planowaniu kariery zawodowej, wyboru zawodu i kierunku kształcenia,
 29. upowszechnia informacje oraz prowadzi zajęcia zawodoznawcze dotyczące preorientacji, orientacji zawodowej.
 30. W zakresie działalności profilaktycznej Poradnia realizuje następujące zadania:
 31. prowadzi oddziaływania profilaktyczne mające na celu określenie poziomu rozwoju dzieci młodszych w poszczególnych sferach rozwoju,
 32. prowadzi oddziaływania rozwijające funkcje poznawcze,
 33. prowadzi profilaktykę zaburzeń emocjonalno-społecznych i zaburzeń komunikacji,
 34. prowadzi opiekę psychologiczno-pedagogiczną nad dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym poprzez systematyczną współpracę z placówkami edukacyjnymi,
 35. prowadzi doradztwo psychologiczno-pedagogiczne dla dzieci i młodzieży, rodziców, nauczycieli i wychowawców,
 36. prowadzi oddziaływania mające na celu kształtowanie umiejętności wychowawczych w relacji rodzic-dziecko poprzez aktywne formy edukacji,
 37. popularyzuje wiedzę psychologiczno-pedagogiczną, zapoznając rodziców i nauczycieli z czynnikami warunkującymi optymalny rozwój dzieci i młodzieży,
 38. upowszechnia wartości związane ze zdrowiem psychicznym podczas codziennej pracy terapeutycznej i doradczej, wspierając w tym rodziców i placówki edukacyjne.

§ 9

 1. Poradnia realizuje zadania współpracując z innymi poradniami, placówkami oświatowymi, placówkami doskonalenia nauczycieli i bibliotekami pedagogicznymi oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom.
 2. Powyższe zadania pracownicy poradni realizują na terenie swojej placówki, na terenie placówek oświatowych w rejonie swojego działania, na terenie instytucji wspierających rozwój dzieci i młodzieży, a także w środowisku rodzinnym dziecka.

ORGANY PORADNI

§ 10

 1. Organami Poradni są:

– Dyrektor Poradni,

– Rada Pedagogiczna Poradni.

2. Organy Poradni współpracują ze sobą w realizacji statutowych zadań Poradni.

3. Dyrektor Poradni za zgodą organu prowadzącego Poradnię może utworzyć stanowisko wicedyrektora lub stanowiska wicedyrektorów oraz – w zależności od potrzeb – inne stanowiska kierownicze.

§ 11

 1. Dyrektor Poradni jest kierownikiem Poradni dla zatrudnionych w niej nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami, odpowiada za całokształt pracy merytorycznej i administracyjno-gospodarczej placówki.
 2. Dyrektor Poradni powołany jest przez organ prowadzący placówkę.
 3. Do obowiązków Dyrektora Poradni należą w szczególności:
 4. organizowanie działalności psychologiczno-pedagogicznej Poradni oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,
 5. sprawowanie nadzoru pedagogicznego pozwalającego na właściwy przebieg pracy Poradni,
 6. realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej, podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących,
 7. kontrolowanie prawidłowości przebiegu pracy merytorycznej Poradni,
 8. organizowanie obsługi administracyjnej, finansowej i gospodarczej Poradni,
 9. dysponowanie środkami finansowymi, określonymi w Planie finansowym placówki, zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną Poradni i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
 10. zatrudnianie i zwalnianie pracowników pedagogicznych oraz innych pracowników Poradni,
 11. przyznawanie nagród i wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Poradni,
 12. występowanie z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i wyróżnień dla nauczycieli oraz innych pracowników Poradni,
 13. dokonuje oceny pracy pracowników zgodnie z obowiązującym Regulaminem dokonywania oceny pracownika pedagogicznego w PPP w Rypinie.
 14. Zastępstwo w przypadku nieobecności Dyrektora pełni wyznaczona przez niego osoba.

§ 12

 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Poradni, realizującym jej statutowe działania.
 2. W skład Rady Pedagogicznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej wchodzą:

­ Dyrektor Poradni – jako przewodniczący,

– wszyscy pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w Poradni.

3. Zebrania Rady  Pedagogicznej są organizowane na wniosek organu prowadzącego placówkę,  

    organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego albo co najmniej

    1/3 członków Rady Pedagogicznej.

4. Rada wykonuje swoje zadania zgodnie z rocznym Planem pracy placówki, zatwierdzanym każdego roku na posiedzeniu Rady Pedagogicznej podsumowującej prace Poradni w danym roku szkolnym.

5. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej  należy:

 1. zatwierdzanie rocznego Planu pracy placówki,
 2. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w placówce,
 3. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego pracowników pedagogicznych,
 4. semestralne i roczne analizowanie i ocenianie przebiegu oddziaływań psychologiczno-pedagogicznych,
 5. ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy placówki,
 6. Do kompetencji opiniodawczych Rady Pedagogicznej należy:
 7. opiniowanie organizacji pracy Poradni,
 8. opiniowanie projektu Planu finansowego placówki,
 9. opiniowanie w zakresie powierzania nauczycielom funkcji kierowniczych w placówce,
 10. opiniowanie pracy Dyrektora Poradni.
 11. Szczegółową organizację i zakres działania Rady Pedagogicznej Poradni określa „Regulamin Pracy Rady Pedagogicznej”.

ORGANIZACJA  PORADNI

§ 13

 1. Dla sprawnej realizacji zadań statutowych w Poradni utworzone są zespoły merytoryczne, których celem jest wymiana doświadczeń, rozwiązywanie problemów, konsultacje i wzajemne wsparcie pracowników pedagogicznych. 
 2. Inne komórki organizacyjne będą tworzone w miarę potrzeb.
 3. Skład osobowy zespołów ustala Dyrektor Poradni.

§ 14

Poradnia może przyjmować studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli (psycholog, pedagog, logopeda) na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego między Dyrektorem Poradni a zakładem kształcenia nauczycieli, zgodnie z możliwościami placówki. 

§ 15

 1. Szczegółową organizację działania Poradni w danym roku szkolnym określa Arkusz organizacji pracy poradni, opracowany przez Dyrektora do dnia 30 kwietnia danego roku, z uwzględnieniem rocznego planu pracy i planu finansowego placówki.
 2. Arkusz organizacji pracy Poradni opiniują pracownicy placówki.
 3.  Organ prowadzący zatwierdza Arkusz organizacji w terminie do 25 maja danego roku.

§ 16

Poradnia prowadzi następującą dokumentację:

 1. Wykaz alfabetyczny dzieci i młodzieży korzystających z pomocy poradni, zawierający numer nadany przez Poradnię przy zgłoszeniu – imię i nazwisko dziecka albo pełnoletniego ucznia, jego datę urodzenia, numer Pesel, a w przypadku jego braku serię i numer dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz adres zamieszkania,
 2. Rejestr wydanych opinii i rejestr wydanych orzeczeń, zawierający numer Pesel, a w przypadku jego braku serię i numer dokumentu potwierdzającego jego tożsamość, numer opinii lub orzeczenia oraz datę ich wydania,
 3. Tygodniowy rozkład zajęć pracowników Poradni,
 4. Karty indywidualne badanych dzieci i młodzieży,
 5. Księgę posiedzeń Zespołów Orzekających,
 6. Księgę Zarządzeń,
 7. Księgę Protokołów posiedzeń Rady Pedagogicznej,
 8. Dzienniki pracy pracowników pedagogicznych,
 9. Dokumentację prowadzonych zajęć terapeutycznych,
 10. Inną dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

PRACOWNICY  PORADNI

§ 17

W Poradni zatrudnia się pracowników pedagogicznych oraz pracowników administracji i obsługi. Poradnia realizuje swoje zadania przy pomocy specjalistów: psychologów, pedagogów, logopedów, doradców zawodowych, lekarza i innych specjalistów. 

§ 18

 1. Szczegółowe zadania pracowników pedagogicznych oraz sposób ich realizacji ustala Dyrektor Poradni w indywidulanych zakresach obowiązków.
 2. Do podstawowych zadań pracowników pedagogicznych zgodnie z ich kwalifikacjami należy:
 3. prowadzenie działalności diagnostycznej psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej, z zakresu doradztwa zawodowego oraz opiniowanie na pisemny wniosek rodziców/opiekunów prawnych lub pełnoletniego ucznia, w tym udzielanie informacji o wynikach procesu diagnostycznego;
 4. prowadzenie działań orzeczniczych;
 5. prowadzenia działań informacyjnych, profilaktycznych i doradczych;
 6. poradnictwo i konsultacje;
 7. udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno– pedagogicznej;
 8. przygotowanie i/lub prowadzenie w miarę możliwości  czasowo-organizacyjnych różnych form informacyjno – szkoleniowych dla pracowników placówek oświatowych, rodziców/opiekunów prawnych,
 9. organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
 10. prowadzenie dokumentacji diagnostyczno – terapeutycznej.
 11. Pracownicy pedagogiczni odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci powierzonych ich opiece w czasie diagnozy i zajęć.

§ 19

Pracownicy Poradni zobowiązani są do:

 1. wykonywania pracy sumiennie i starannie,
 2. przestrzegania czasu pracy ustalonego w placówce,
 3. przestrzegania przepisów bhp i ppoż,
 4. ochrony mienia Poradni,
 5. realizacji zadań statutowych oraz zadań zleconych przez Dyrektora, zgodnie z przydzielonym zakresem obowiązków,
 6. przestrzegania regulaminów obowiązujących z Poradni.

§ 20

Do zadań pedagoga i psychologa należy w szczególności:

 1. prowadzenia badań i działań diagnostycznych dzieci i uczniów,
 2. diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów,
 3. udzielenie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb,
 4. podejmowanie działań z zakresu profilaktyki i innych problemów dzieci i młodzieży,
 5. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów,
 6. prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,
 7. pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci i uczniów,
 8. wspierane nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

§ 21

Do zadań logopedy w szczególności należy:

 1. diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy,
 2. prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla dzieci, uczniów i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy i eliminowania jej zaburzeń,
 3. podejmowanie działań profilaktycznych, zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami dzieci i uczniów,
 4. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

§ 22

Do zadań doradcy zawodowego należy:

 1. systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,
 2. gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia,
 3. prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej,
 4. współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnianiu ciągłości działań w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego,
 5. koordynowanie działalności informacyjno – doradczej prowadzonej przez Poradnię,
 6. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

§ 23

 1. Do zadań pracowników administracji i obsługi należy:
 2. prowadzenie kancelarii zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
 3. prowadzenie archiwizacji zgodnie ze stosownymi przepisami,
 4. przestrzegania przepisów bhp i ppoż,
 5. przestrzegania przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych.
 1. Warunki wynagrodzenia pracowników niebędących nauczycielami określają odrębne przepisy.
 2. Szczegółowe indywidualne zakresy obowiązków ustala Dyrektor Poradni.

ZAKRES WSPÓŁDZIAŁANIA Z INNYMI PODMIOTAMI

§ 24

 1. Poradnia realizuje zadania współdziałając z innymi poradniami, placówkami doskonalenia nauczycieli, bibliotekami publicznymi oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom.
 2. Zakres współdziałania z innymi poradniami, przedszkolami, szkołami i placówkami oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom obejmuje:
 3. współpracę w celu zapewnienia kompleksowej pomocy dziecku i rodzinie,
 4. wymianę doświadczeń i informacji,
 5. współpracę w organizowaniu warsztatów, spotkań informacyjno – szkoleniowych,
 6. konsultacje i porady.

ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

§ 25

 1. Sytuacje konfliktowe między organami Poradni rozstrzygane są pomiędzy stronami sporu na posiedzeniu Rady Pedagogicznej zwoływanym w celu rozwiązywania sporu i prowadzonym pod przewodnictwem Dyrektora Poradni.
 2. Dyrektor Poradni i Rada Pedagogiczna podejmują działania na rzecz rozwiązywania sporów powstałych między dwoma organami poprzez negocjacje prowadzone w oparciu o rzeczowe argumenty.
 3.  W przypadku niemożności rozwiązania sporu Rada Pedagogiczna powołuje mediatora celem podjęcia próby rozwiązania sporu. Mediatorem jest członek Rady Pedagogicznej.
 4. W przypadku niemożności rozwiązania sporu przy pomocy mediatora, Dyrektor Poradni zwraca się z prośbą o rozstrzygnięcie sporu do organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny, w zależności od przedmiotu sporu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 26

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem obowiązują postanowienia przepisów zawartych w nadrzędnych aktach prawnych.

Rada Pedagogiczna Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rypinie na posiedzeniu w dniu 04.04.2024 r. uchwaliła zmiany w Statucie.

Jednolity tekst Statutu wchodzi w życie z dniem uchwalenia, tj. 04.04.2024 r.