Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, iż:

1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych, których sprawy są prowadzone w ramach wykonywanych obowiązków ustawowych jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna mająca swoją siedzibę w  Rypinie, ul. Dworcowa 11, w imieniu, którego występuje – Dyrektor jednostki.

2.  Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres e-mail: ido@powiatrypinski.pl.

3.  Cel i podstawa prawna przetwarzania danych: art 6 ust.1 lit c RODO, przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz art. 9 ust.2 lit. b przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora. 

4.  Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów powierzenia danych.

5.  Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich chyba, że przepisy szczególe stanowią inaczej.

6.  Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia celu w jakim zostały zebrane oraz okres  wymagany  przepisami prawa.

7.  Podanie danych osobowych jest ustawowym obowiązkiem umożliwiającym realizację zadań w ramach wykonywanych zadań  publicznych powierzonych Administratorowi. Niepodanie wymaganych danych będzie skutkować niezałatwieniem sprawy.

8.  Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, prawo

do ich sprostowania, a po ustaniu okresu ich przechowywania prawo do ich usunięcia

lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z  obowiązujących przepisów.

9.  Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na zasadach określonych w przepisach prawa.

10. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo do cofnięcia zgody, o ile taka zgoda była wymagana.

11. Przy wykonywaniu ww. ustawowego zadania Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz profilowania.

12. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony  Danych Osobowych.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:

Elżbieta Trzcińska

e-mail: ido@powiatrypinski.pl