Deklaracja dostępności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rypinie

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Rypinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Rypinie.

Dokłada się starań, aby bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej. Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Dostosowania zastosowane na stronie www: zmiana wielkości czcionki, nawigacja klawiszami, wysoki kontrast, zmiana koloru, obrazy w szarości.

Oświadczenie sporządzono dnia 18.09.2020 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez jednostkę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością prosimy o kontakt pod adresem e-mail: ppp@powiatrypiński.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu 54  280 50 48. Osobą odpowiedzialną jest Dyrektor PPP Arleta Sochacka.

W/w drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja  żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż dwa miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie  zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Spraw Obywatelskich: http://www.rpo.gov.pl/content/kontakt


DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rypinie

ul. Dworcowa 11,

87-500 Rypin

  • Budynek Poradni wyposażony jest w wejście schodowe oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. Po wejściu do budynku po prawej stronie znajduje się klatka schodowa prowadząca do pomieszczeń Poradni znajdujących się na I piętrze.
  • Obsługa klientów odbywa się na I piętrze. Z uwagi na brak windy, obsługa klientów z niepełnosprawnością ruchową odbywa się w wydzielonym do tego pomieszczeniu na parterze.
  • Toaleta znajduje się na I piętrze Poradni  oraz na parterze w części należącej do szkoły.
  • Wyznaczono na parkingu dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
  • W budynku nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych  lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
  • Nie ma zakazu wejścia do budynku z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  • Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.