Dobry start

Ćwiczenia dla 5- i 6-latków

Usprawnianie roz­woju moto­rycznego (moto­ryka duża):
–poko­ny­wa­nie prze­szkód, bie­ga­nie, chodzenie po dra­bi­nkach;
– sta­nie na jed­nej nodze, wyko­ny­wa­nie pod­sko­ków obu­nóż  i na jed­nej nodze;
– rzu­ca­nie, łapa­nie i kopanie piłki, rzu­ca­nie lot­kami, kulami z papieru,  prze­rzu­ca­nie piłki z jed­nej ręki do dru­giej;
– uczest­nic­two w zaba­wach rucho­wych, gru­po­wych, zwra­ca­nie uwagi na aktyw­ność fizyczną.

Usprawnianie  funk­cji wzro­kowych:

– wyszukiwanie szczegółów na obrazkach, odnaj­dy­wa­nie podo­bieństw i róż­nic w pre­zen­to­wa­nych dwóch podobnych obraz­kach;
– dobie­ra­nie w pary jed­na­ko­wych obraz­ków;
– skła­da­nie obrazka pocię­tego na czę­ści;
– ukła­da­nie ele­men­tów wg wzoru – klocki, puz­zle, pocz­tówki;
– dobie­ra­nie ele­men­tów do cało­ści obrazka – np. sklep, warsztat, u lekarza;
– ryso­wa­nie kom­po­zy­cji z figur geo­me­trycz­nych za pomocą sza­blo­nów; powta­rza­nie ele­men­tów wg sche­matu, mozaiki, tangramy;
–  spo­strze­ga­nie zmian w ukła­da­niu ele­men­tów ( dół, góra, prawa, lewa strona itd.)
– kla­sy­fi­ko­wa­nie przed­mio­tów według rodzaju, kształtu, ilo­ści, koloru;
– ryso­wa­nie po śladzie;
– kalkowanie, prze­ry­so­wy­wa­nie figur geo­me­trycz­nych.

Uspraw­nianie funk­cji słu­chowych:

– dzie­le­nie zdań na wyrazy, dzie­le­nie wyra­zów na sylaby z kla­ska­niem;
– roz­róż­nia­nie i rozpoznawanie dźwię­ków z otoczenia (zwierząt, odgłosów domowych), roz­po­zna­wa­nie po gło­sie róż­nych osób;
– gry i zabawy ryt­miczne (wyko­ny­wa­nie określonych ruchów na ustalone hasło);
– wydzie­la­nie gło­ski na początku, na końcu i w środku wyrazu;
– nauka krót­kich wier­szy­ków i pio­se­nek; szukanie rymów do podanego słowa;
– odtwa­rza­nie struk­tur dźwię­ko­wych w ukła­dach prze­strzen­nych np. z kloc­ków;
– gru­po­wa­nie obraz­ków, których nazwy zaczynają się na tą samą gło­skę, wśród wymienionych wyrazów wybieranie tych, które zaczynają się tak samo.

Uspraw­nia­nie pre­cy­zji ruchów rąk i koor­dy­na­cji wzro­kowo – ruchowej:

– ćwicze­nia dłoni (macha­nie, krą­że­nie, kla­ska­nie, naśla­do­wa­nie np. gry na skrzyp­cach);
– ćwicze­nia pal­ców (naśla­do­wa­nie pisa­nia na kom­pu­te­rze, gry na pia­ni­nie, kropli desz­czu, ryso­wa­nia kółek w powie­trzu);
– lepie­nie z pla­ste­liny pro­stych kształ­tów;
– wyci­na­nie nożycz­kami;
– malo­wa­nie pal­cem i pęcz­kiem waty;
– zama­lo­wa­nie kartki far­bami (z góry w dół, od lewej do pra­wej strony);
– odry­so­wa­nie wła­snej dłoni, odry­so­wy­wa­nie pła­skich przed­mio­tów;
–  ukła­da­nie i przy­kle­ja­nie na kartce wzo­rów z kolo­ro­wego papieru;
– robie­nie kulek z bibułki lub kre­piny, wykle­ja­nie nimi kon­tu­rów, wydzieranki;
– obry­so­wy­wa­nie kon­tu­rów (pogru­bie­nie kon­tu­rów, kal­ko­wa­nie), szablonów;
– ryso­wa­nie rów­no­cze­śnie obiema rękami tych samych ele­men­tów;
– łącze­nie kro­pek obra­zu­ją­cych różne przed­mioty;
– ryso­wa­nie szlacz­ków i wzo­rów z ele­men­tów literopodob­nych;
– nawle­ka­nie kora­li­ków, prze­wle­ka­nie sznur­ków;
– strząsanie wody z palców;                  
– wci­ska­nie w tablicę kor­kową pine­zek – wyj­mo­wa­nie ich z pod­łoża
– zbie­ra­nie pal­cami drob­nych ele­men­tów (zia­renka, guziczki) – dwoma pal­cami, kciu­kiem i wska­zu­ją­cym, zbie­ra­nie wyżej wymie­nio­nych ele­men­tów pęsetą;
– stem­plo­wa­nie wzo­rów na kart­kach papieru w róż­nych ukła­dach;
– ściska­nie mięk­kich piłek;
– gry w pchełki, bierki, krę­gle, bilard sto­łowy;
– rzu­ca­nie worecz­ków lub piłe­czek do celu;
– pod­bi­ja­nie balo­nika wyłącz­nie pal­cami;
– „ryso­wa­nie” pal­cami w powie­trzu okre­ślo­nego przed­miotu;
– ukła­da­nie z patycz­ków, np. pło­tów, wieżyczek itp.

Usprawnianie pro­cesów poznaw­czych  oraz wzbo­ga­canie wia­do­mo­ści o ota­cza­ją­cym świecie:
– rozmowy na temat rodziny, miejsca zamieszkania, wykonywanej pracy, a także miejsc użyteczności publicznej (urzędy, poczta, sklepy);
– zada­wa­nie pytań odtwór­czych, pro­ble­mo­wych, ocze­ki­wa­nie roz­wi­nię­tych wypo­wie­dzi;
– czy­ta­nie dziecku ksią­że­czek, pro­wa­dze­nie roz­mów doty­czą­cych ich tre­ści, sto­so­wa­nie  pytań o postaci, fakty, sytu­acje, spraw­dza­nie rozu­mie­nia tek­stu;
– roz­wią­zy­wa­nie zaga­dek;
– pro­wa­dze­nie zabaw w opar­ciu o zabawki dydak­tyczne, edukacyjne roz­wi­ja­jące myśle­nie;
– zada­wa­nie pytań dotyczących codziennych czynności, zachowań, sytuacji;
– układanie i opowiadanie historyjek obrazkowych, zabawa w „o by było, gdyby…”;
– zabawy uczą­ce kla­sy­fi­ka­cji, roz­po­zna­wa­nia podo­bieństw i róż­nic, two­rze­nia zbio­rów, liczeb­ni­ków porząd­ko­wych, doda­wa­nia i odejmowania.

Usprawnianie kon­cen­tra­cji uwagi:

– zabawy wyma­ga­ją­ce sku­pie­nia np. : budowanie wg wzoru, roz­wią­zy­wa­nie rebu­sów, krzy­żó­wek, zagadek, gry planszowe;
– opi­sy­wa­nie jak wygląda jakieś pomieszczenie np. w domu, albo jak jest dziś ubrana nieobecna osoba (z pamięci);
– roz­po­zna­wa­nie kształ­tów przez dotyk z wyłą­cza­niem wzroku (np. odgadywanie, co jest w worku), ryso­wa­nie tego przed­miotu z pamięci;
– nauka wier­szy­ków i pio­se­nek;
– dba­łość o koń­cze­nie roz­po­czę­tego zadania.

Roz­wijanie  sfery emocjonalno-społecznej:

– życz­liwy, cierpliwy sto­su­nek do dziecka;
– dostrzeganie i docenianie wysiłku, zaangażowania;
– roz­po­zna­wa­nie potrzeb dziecka i ich zaspo­ka­ja­nie;
– wyja­śnia­nie norm i zasad obo­wią­zu­ją­cych w życiu spo­łecz­nym;
– uczenie dziecka czym są emocje i jak możemy je wyrażać w sposób zgodny z normami; podpowiadanie, jak można rozładować np. złość;
–stwa­rza­nie warun­ków do wspól­nych zabaw z innymi dziećmi;
– wła­ściwe reago­wa­nie na złość, smu­tek i inne nega­tywne emo­cje;
– usta­le­nie i egze­kwo­wa­nie (przy­ja­zne) norm i zasad społecznych.